Cinsel Taciz Suçu Cinsel Tacizin Cezası Nitelikli Cinsel Taciz

Devamlı hareketler (sürekli olarak mesajla tacizde bulunulması) suçun konusunu oluşturabileceği gibi ani hareketler (cinsel organın gösterilmesi) de bu suçun konusunu oluşturabilir. TCK 105/2 maddesindeki nitelikli haller ise şikâyete tabi olmayıp, re’sen kovuşturulma yapılması gerekmektedir. Bu suçla ilgili yapılacak kovuşturmalarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Aynı iş yerinde çalışan fail ve mağdur arasında hiyerarşik bir ilişki bir bulunmayıp aynı statüde olmaları gerekmektedir. Failin mağdur üzerinde hiyerarşik ilişkiden kaynaklanan bir nüfuza sahip olmaması gerekmektedir.

Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireye karşı cinsel doğrultuda istenmeyen davranışlarda bulunması ve bu eylemleriyle bireyin bedensel bütünlüğüne veya kişilik haklarına saldırması eylemidir. Bu suçun işlenebilmesi için, failin kasten hareket etmiş olması gerekir. Taksirle ya da yanlışlıkla işlenen bir eylem, cinsel taciz olarak kabul edilemez. Fail, belli bir cinsel amaç güderek ve bu yönde bir niyetle hareket etmelidir. Kişinin cinsel bir arzu veya amaç taşıması, bu suçun manevi unsurunu oluşturan özel kastı teşkil eder.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet

Bu suçun tespit edilmesi ve hukuki süreçlerin başlatılması, toplumun ahlak değerlerini koruma ve bireylerin güvenliğini sağlama amacını taşır. Cinsel taciz suçlamaları ciddiye alınmalı ve mağdurların hakları korunmalıdır. Bir suçun cinsel taciz olarak değerlendirilmesi için mağdura karşı herhangi bir fiziksel temasın olmaması gerekir.

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel tacize giren davranışlar hususunda açıklık bulunmamakla birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı diğer suçlardan en önemli farkı fail tarafından vücuda dokunma ve temasının bulunmamasıdır. Bu düzenleme, suçun niteliğine bakılmaksızın taciz suçlarına uygulanmaktadır. Dolayısıyla, bu hüküm altındaki sanıklar, belirtilen oran çerçevesinde mahkumiyetlerini tamamladıktan sonra serbest bırakılacak ve geriye kalan cezalarını denetimli serbestlik şartları içinde yerine getireceklerdir. Bu düzenleme, hükümlülerin topluma yeniden entegrasyonunu desteklemeyi ve infaz süreçlerini adalet ve hukuk prensipleri çerçevesinde düzenlemeyi amaçlamaktadır. Soruşturma aşamasında olduğu gibi kovuşturma aşaması da şikayete tabidir.

 • Suçun nitelikli halleri ise şikayete bağlı suçlar arasında yer almaz.
 • Suç tarihinde şikâyetçi 27 yaşında ve bekar, sanık ise 50 yaşında ve evlidir.
 • Maddesi, Cinsel Taciz Suçu ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içerir.
 • Şikayetten vazgeçme, soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine; kovuşturma aşamasında ceza davasının düşmesine karar verilecektir.
 • Süreli hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da düzenlenmiştir.
 • Örneğin cinsel tacizin nasıl gerçekleştiği, sistematik olarak tacizin devam edip etmediği, cinsel taciz mağduru kişinin yaşı… gibi bir çok kriter cinsel taciz suçunun cezasının belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki, bir eylemin Sms ve kayıt olmadan porno taciz sayılması için vücuda dokunmadan gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu eylem ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de olabilir. Sanığın internet üzerinden mağdureye cinsel içerikli yazışmalar yapması, ona cinsel ilişki teklif etmesi zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Türk Ceza Kanunu cinsel taciz suçunu ve bunun iştirakçilerini ciddi bir şekilde ele almakta, failin yanı sıra bu suçun işlenmesinde rol alan veya katkıda bulunan her birey için cezai yaptırımlar öngörmektedir.

G.’e karşı “bu pantolon seni çok seksi gösteriyor, iç çamaşırları numaran kaç, akşam çıkacaksan dışarda görüşelim” şeklindeki sözlerinin 5237 sayılı TCK.nın 105. Kişinin, bir başkasına yönelik cinsel amaçlı tacizi, cinsel taciz mağdurunun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektirir. Cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Sosyal medyada tacizin cezası, Türk Ceza Kanunu madde 105 kapsamında ciddi yaptırımlar içermektedir. Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir.

Cinsel Taciz Suçunun Maddi Unsurları

Fakat elbette ki her rahatsız edici söylem cinsel taciz sayılmayacaktır. Somut olayın şartlarına göre özel bir değerlendirme yapılmalıdır. Tarafların ikili ilişkisine ve söylenme tarzına bakıldığında, söylenenlerin suç oluşturmadığı kanaatine varılabilir. Maddenin ikinci fıkrasında suçun nitelikli halleri sayılmış ve bu hallerde cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir. Cinsel taciz suçu oluşturan davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani veya devamlılık arz edecek nitelikle gerçekleşmektedir. Hallerinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini gerektirmektedir.

 • Mağdurun medeni durumu, ya evli olması ya da bekar olmasının bu suç açısından bir etkisi bulunmamaktadır.
 • Burada üzerinde durulması ve cevaplandırılması gereken bir başka konu ise Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1 ”… onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.” hükmüdür.
 • Basit cinsel taciz suçunun cezası, suçun unsurları gerçekleştiği takdirde, failin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörmekte veya alternatif olarak adlî para cezasına çevrilebilmektedir.
 • Mahkemeler, cinsel taciz suçunun ispatı hususunda dikkatli bir değerlendirme yapmak durumundadır.
 • Kanun maddelerinde yer alan koşulların açıkça gerçekleşmesi halinde adli para cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararlarının cinsel taciz suçu hakkında verilmesi mümkündür.
 • Cinsel taciz suçu ve Cinsel Saldırı suçu için TCK’nun belirlediği cezanın ne kadar olduğuna değinmeden önce taciz ve saldırı arasındaki farkın belirtilmesinde fayda var.

İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb. Materyaller de önemli delil elde etme araçları olabilmektedir. Cinsel taciz suçunda hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi durumu belli koşulların taşınıp taşınmadığına bağlıdır.

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Taciz Suçunun Cezası

54 yaşındaki Diddy, cinsel istismar suçlamalarının ardından Los Angeles ve Miami’deki malikanelerine baskın da düzenlenmişti. Diddy, tüm bu süreçte suçlamaların tamamını reddetse de Cassie’ye saldırdığı videonun ortaya çıkmasıyla tüm dünyayı şoke etti. Video sonrası, ünlü rapçi Instagram’dan bir özür videosu yayınlamıştı. Aynı şekilde hiç kimse cinsel istismara maruz kalmayı hak etmez. Özellikle sosyal medya hesabı ile ilgili kolluk tarafından açık kaynak araştırması yapılarak şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması uygulanan genel bir yöntemdir.

Maddesinin suç tarihindeki halinde; “ Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. TCK 105/2 ise cinsel taciz suçunun nitelikli hallerini düzenlemektedir. Burada yer alan suçlar, takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Bu itibarla, nitelikli hali ile işlenen cinsel taciz suçunda şikayet değil ihbar söz konusudur. Savcılık makamı, söz konusu suç fiilinden haberdar olduğu anda soruşturmayı resen başlatır.

Elle Tacizin Cezası Nedir?

Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle lehe kanun değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. El kol hareketleri yaparak mağdurun telefon numarasını istemek cinsel taciz suçu oluşturmaz. Cinsel Taciz suçunda zincirleme suç hükümleri uygulanması mümkündür.

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb. Sözlü cinsel tacize verilebilcek en iyi örnek yolda kişiye laf atılmasıdır. Failin cisel amaç güden bu sözleri mağdur tarafa iletmesiyle fiziksel temas bulunmadığından dolayı sözlü cinsel taciz vuku bulmuş olacakatır. Sanığın arkadaşlık kurma isteğini rahatsız edici bir davranışla gerçekleştirmemesi, mağdurenin tanışma isteğini kabul etmediği andan itibaren sanığın girişimine hemen son vermesi, cinsel taciz olarak değerlendirilemez. Suçun konusunu cinsel tacizde bulunulan kişinin cinsel bütünlüğü ve ahlaki duyguları oluşturur.

 • Denetimli serbestlik kişinin tutukluluk hali uygulanmadan infaz edilen cezadır.
 • Cinsel taciz suçunun basit hali, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma konusu olan, şikâyete tabi bir suçtur.
 • Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireyi cinsel amaçlarla istenmeyen şekilde rahatsız etmesi veya ona yönelik uygunsuz davranışlarda bulunması eylemidir.
 • Cinsel taciz suçunun görevli mahkemesi ise Asliye Ceza Mahkemesidir.
 • Cinsel taciz suçuna yönelik soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülür.
 • Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde taciz; “tedirgin etme, rahatsız etme veya sıkıntı verme” şeklinde tanımlanmıştır.

Fakat bu çocuklar için de cinsel taciz suçu ve cezası kapsamında ifade edilen cezalara aynen hükmedilmesi beklenmez. Bu noktada ya cezaya hükmedilmez ya da hükmedilecek cezada indirime gidilir. Maddesi gereğince, şüphelinin telefonunun incelenmesi ve elde edilen bilgilerin kayıt altına alınabilmesi için hakimden alınmış bir karar ya da Cumhuriyet savcısının yazılı emri ve belirlenen süreler içinde hakim onayı zorunludur. Şüphelinin rızası olsa bile, kolluk görevlileri bu işlemi yerine getiremezler.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası (TCK

Aynı zamanda ikinci fıkrada yer alan bir diğer hükme göre ise fail tarafından işlenen fiil sebebiyle mağdur, işini, okulunu bırakmışsa ya da ailesinden ayrılmışsa verilecek olan ceza 1 yıldan az olmayacaktır. Bu durum aslında netice yüzünden cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazı kimselerin bu suçu işlemesi durumunda suçun nitelikli halleri devreye girecek ve fail buna göre cezalandırılacaktır. Söz konusu suç, aynı cinsteki ya da karşı cinsteki bir kimseye karşı işlenebilir. Suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldıran unsur ise yalnızca mağdurun rızasıdır.

Cezalar, suçun belirli koşullar altında işlenmesi durumunda yarı oranında artırılır. Elle taciz, cinsel saldırının yaygın şekillerinden biridir ve ciddi yasal sonuçları vardır. Türk Ceza Kanunu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar arasında elle tacizi de ele almakta ve bu suçun cezasını belirlemektedir.

Fail erkek ya da kadın olabilir; en önemli unsur, mağdurun rızasının dışında cinsel özellikli davranışlar sergilenmesidir. Cinsel taciz, sözlü, fiziksel ya da herhangi bir iletişim aracıyla gerçekleştirilebilir. Cinsel içerikli mesajlar göndermek, uygunsuz dokunuşlar, istenmeyen cinsel yaklaşımlar ve teklifler, mağdurun onayı ve rızası olmaksızın cinsel davranışlarda bulunmak bu suçun örnekleri arasında yer alır. Maddesinde ifade edilen “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” içerisinde tanımlanmıştır. Bu suç, bir kişinin cinsel isteklerini tatmin etme amacıyla, başka bir kişiyi çeşitli yollarla rahatsız etmesi durumunda işlenir.

Cinsel taciz suçu, bireyin cinsel amaç ile rahatsız edilmesi durumuna işaret eder. Türk Ceza Kanunu madde 105’in birinci fıkrasında bu suçun iki ayrı hali ele alınmıştır. Cinsel taciz suçunun basit hali, bir kişinin başka bir kişiyi cinsel amaçlarla taciz etmesini kapsar.

Add a Comment

Your email address will not be published.